Generelle vilkår og betingelser

The Pure Goat Company B.V. anvender de generelle betingelser fra Thuiswinkel.org

Indholdsfortegnelse

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Identitet af virksomheden

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger dertil

Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser ved fortrydelse

Artikel 10 - Undtagelse fra fortrydelsesretten

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Opfyldelse af aftalen og ekstra garanti

Artikel 13 - Levering og udførelse

Artikel 14 - Varige transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 19 - Abonnementer

Artikel 1 - Definitioner

I disse betingelser forstås ved:

Supplerende aftale: en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af virksomheden eller af en tredjepart baseret på en aftale mellem tredjeparten og virksomheden.

Fortrydelsesfrist: den periode, hvor forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret.

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i sin handels-, forretnings-, håndværks- eller erhvervsaktivitet.

Dag: kalenderdag.

Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form.

Varig aftale: en aftale, der indebærer regelmæssig levering af produkter, tjenester og/eller digitalt indhold i en bestemt periode.

Varigt medium: ethvert middel - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller virksomheden at gemme oplysninger, der er rettet personligt til dem, på en måde, der muliggør fremtidig reference eller brug i en periode, der er tilpasset formålet med oplysningerne, og som muliggør uændret reproduktion af de gemte oplysninger.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at afstå fra en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesfristen.

Virksomhed: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester på afstand til forbrugerne.

Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem virksomheden og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvor der frem til og med indgåelsen af aftalen udelukkende eller delvist anvendes en eller flere teknikker til fjernkommunikation.

Standard fortrydelsesformular: den europæiske standard fortrydelsesformular, der er inkluderet i bilag I til disse betingelser. Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren i forbindelse med sin bestilling ikke har fortrydelsesret.

Teknik til fjernkommunikation: middel, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og virksomhed behøver at være til stede samtidig på samme sted.

Artikel 2 - Identitet af virksomheden

The Pure Goat Company B.V.

Postboks 12332

1100 AH Amsterdam

E-mailadresse: info@puregoatcompany.com

CVR-nummer: 71372768

Momsregistreringsnummer: NL858690342B01

Artikel 3 - Anvendelighed

Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra virksomheden og for enhver fjernsalgsaftale, der indgås mellem virksomheden og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles teksten til disse generelle betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er muligt, vil virksomheden inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen oplyse, hvordan de generelle betingelser kan ses hos virksomheden, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis hurtigst muligt.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle betingelser stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes på et varigt medium. Hvis dette ikke er muligt, vil der inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen blive oplyst, hvor de generelle betingelser elektronisk kan ses, og at de på forbrugerens anmodning gratis vil blive sendt elektronisk eller på anden måde.

Hvis der ud over disse generelle betingelser også gælder specifikke produkt- eller tjenestebetingelser, gælder andet og tredje afsnit tilsvarende, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende betingelser altid påberåbe sig den relevante bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller sker under betingelser, vil dette blive nævnt eksplicit i tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter, digitalt indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt for forbrugeren at foretage en ordentlig vurdering af tilbuddet. Hvis virksomheden bruger billeder, er disse en sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitalt indhold. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for virksomheden.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvad hans rettigheder og forpligtelser er, hvis han accepterer tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen

Aftalen indgås, med forbehold af det i stk. 4 nævnte, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de dertil knyttede betingelser.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter virksomheden straks elektronisk modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet af virksomheden, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer virksomheden passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sørger for en sikker webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil virksomheden træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Virksomheden kan inden for lovens rammer - gøre sig bekendt med, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis virksomheden på baggrund af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, er den berettiget til at afslå en ordre eller anmodning eller stille særlige betingelser for udførelsen.

Virksomheden vil senest ved levering af produktet, tjenesten eller digitalt indhold til forbrugeren, sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at de kan gemmes af forbrugeren på et tilgængeligt varigt medium:

 • Virksomhedens besøgsadresse, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 • Betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring vedrørende undtagelsen fra fortrydelsesretten;
 • Oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 • Prisen inklusiv alle skatter på produktet, tjenesten eller digitalt indhold; omkostningerne ved levering, hvis det er relevant; og måden, hvorpå aftalen på afstand kan betales, leveres eller udføres;
 • Kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end ét år eller er ubestemt;
 • Hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, standard fortrydelsesformular.

I tilfælde af en varig transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved produkter:

Forbrugeren kan ophæve en aftale vedrørende køb af et produkt i en fortrydelsesfrist på mindst 14 dage uden at angive nogen grund. Virksomheden kan bede forbrugeren om årsagen til fortrydelse, men kan ikke forpligte ham til at angive sin(e) grund(e).

Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist starter dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjepart, der ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:

 • hvis forbrugeren i samme ordre har bestilt flere produkter: dagen, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart har modtaget det sidste produkt. Virksomheden kan, hvis den klart har informeret forbrugeren om dette inden bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellig leveringstid.
 • hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: dagen, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart har modtaget den sidste forsendelse eller det sidste element;
 • ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: dagen, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart har modtaget det første produkt.

Ved tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:

Forbrugeren kan ophæve en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i en fortrydelsesfrist på mindst 14 dage uden at angive nogen grund. Virksomheden kan bede forbrugeren om årsagen til fortrydelse, men kan ikke forpligte ham til at angive sin(e) grund(e).

Den i stk. 3 nævnte fortrydelsesfrist starter dagen efter indgåelsen af aftalen.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, ved manglende information om fortrydelsesret:

Hvis virksomheden ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller standard fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.

Hvis virksomheden har givet de i foregående afsnit nævnte oplysninger til forbrugeren inden for tolv måneder efter begyndelsen af den oprindelige fortrydelsesfrist, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog oplysningerne.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

I fortrydelsesperioden skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre i en butik.

Forbrugeren er kun ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af produktet, der skyldes en håndtering af produktet, der går ud over det, der er tilladt i stk. 1.

Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis virksomheden ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved indgåelsen af aftalen.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger dertil

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, meddeler han dette inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standard fortrydelsesformularen eller på en anden utvetydig måde til virksomheden.

Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter den i stk. 1 nævnte meddelelse, sender forbrugeren produktet tilbage eller overdrager det til (en bemyndiget af) virksomheden. Dette er ikke nødvendigt, hvis virksomheden har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har overholdt returfristen, hvis han sender produktet tilbage, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Forbrugeren sender produktet tilbage med alle leverede tilbehør, hvis det er rimeligt muligt i original stand og emballage, og i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner fra virksomheden.

Risikoen og bevisbyrden for den korrekte og rettidige udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.

Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis virksomheden ikke har oplyst, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis virksomheden angiver, at den selv vil afholde omkostningerne, behøver forbrugeren ikke at betale omkostningerne ved returnering.

Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af tjenesten eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset volumen eller en bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren virksomheden et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, der er opfyldt af virksomheden på det tidspunkt, hvor fortrydelsen finder sted, sammenlignet med fuld opfyldelse af forpligtelsen.

Forbrugeren afholder ingen omkostninger for udførelsen af tjenester eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset volumen eller mængde, eller levering af fjernvarme, hvis:

 • virksomheden ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, omkostningsgodtgørelse ved fortrydelse eller standard fortrydelsesformularen, eller;
 • forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelsen af udførelsen af tjenesten eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i fortrydelsesperioden.

Forbrugeren afholder ingen omkostninger for fuld eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis:

 • han ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke til at påbegynde opfyldelsen af aftalen inden fortrydelsesfristens udløb forud for leveringen;
 • han ikke har anerkendt, at han mister sin fortrydelsesret ved at give sit samtykke; eller
 • virksomheden har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, ophæves alle supplerende aftaler automatisk.

Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser ved fortrydelse

Hvis virksomheden gør det muligt for forbrugeren at melde sin fortrydelse elektronisk, sender virksomheden straks en kvittering for modtagelsen efter modtagelsen af denne meddelelse.

Virksomheden refunderer alle betalinger fra forbrugeren, inklusiv eventuelle leveringsomkostninger opkrævet af virksomheden for det returnerede produkt, uden unødig forsinkelse og inden for 14 dage fra den dag, hvor forbrugeren meddeler virksomheden om fortrydelsen. Medmindre virksomheden tilbyder at afhente produktet selv, kan den vente med at tilbagebetale, indtil den har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviser, at han har returneret produktet, alt efter hvilket tidspunkt der indtræffer først.

Virksomheden bruger samme betalingsmiddel til tilbagebetaling, som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.

Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, behøver virksomheden ikke at tilbagebetale de ekstra omkostninger for den dyrere metode.

Artikel 10 - Undtagelse fra fortrydelsesretten

Virksomheden kan undtage følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis virksomheden har nævnt dette tydeligt i tilbuddet, i det mindste inden aftalens indgåelse:

 • Produkter eller tjenester, hvis pris er afhængig af udsving på finansmarkedet, som virksomheden ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen;
 • Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester tilbydes af virksomheden til forbrugeren, der personligt er til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den succesfulde budgiver er forpligtet til at købe produkterne, digitalt indhold og/eller tjenester;
 • Tjenesteydelser, efter fuldstændig udførelse af tjenesten, men kun hvis:
  • udførelsen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
  • forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når virksomheden fuldt ud har opfyldt aftalen;
 • Pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 BW og aftaler om personbefordring;
 • Tjenesteydelser vedrørende indkvartering, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for udførelsen heraf og andet end til beboelsesformål, godstransport, biludlejning og catering;
 • Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for udførelsen heraf;
 • Produkter fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som fremstilles på grundlag af en individuel valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som tydeligt er beregnet til en bestemt person;
 • Produkter, der hurtigt kan fordærves eller har en begrænset holdbarhed;
 • Forseglede produkter, der af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen;
 • Produkter, der efter levering, ifølge deres natur, uigenkaldeligt blandes med andre produkter;
 • Alkoholiske drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved indgåelsen af aftalen, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som virksomheden ikke har indflydelse på;
 • Forseglede lyd-, videooptagelser og computerprogrammer, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
 • Aviser, tidsskrifter eller magasiner, bortset fra abonnementer herpå;
 • Levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, men kun hvis:
  • udførelsen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
  • forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

I den periode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, undtagen prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

I modsætning til det foregående afsnit kan virksomheden tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er afhængige af udsving på finansmarkedet, som virksomheden ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne afhængighed af udsving og det faktum, at angivne priser er vejledende priser, nævnes i tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis virksomheden har aftalt dette og:

 • de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 • forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

De i tilbuddet af produkter eller tjenester nævnte priser er inklusive moms.

Artikel 12 - Opfyldelse af aftalen og ekstra garanti

Virksomheden garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, de i tilbuddet nævnte specifikationer, de rimelige krav til holdbarhed og/eller anvendelighed og de på datoen for aftalens indgåelse eksisterende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Hvis aftalt, garanterer virksomheden også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

En af virksomheden, dens leverandør, producent eller importør ydet ekstra garanti begrænser aldrig de lovpligtige rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende mod virksomheden på grundlag af aftalen, hvis virksomheden ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Med ekstra garanti forstås enhver forpligtelse fra virksomheden, dens leverandør, importør eller producent, hvorved den tildeler forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der lovligt er påkrævet, hvis den har undladt at opfylde sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og udførelse

Virksomheden vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om udførelse af tjenester.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

Med behørig hensyntagen til det, der er nævnt i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med behørig hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

Efter ophævelse i henhold til det foregående afsnit vil virksomheden straks tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter ligger hos virksomheden, indtil det tidspunkt, hvor produktet er leveret til forbrugeren eller en tidligere udpeget og meddelt repræsentant for virksomheden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Varige transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse:

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for ubestemt tid, og som har til formål at levere produkter (herunder elektricitet) eller tjenester regelmæssigt, med overholdelse af de dertil aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst én måned.

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som har til formål at levere produkter (herunder elektricitet) eller tjenester regelmæssigt, ved udløbet af den bestemte periode, med overholdelse af de dertil aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst én måned.

Forbrugeren kan i de foregående stykker nævnte aftaler:

 • til enhver tid opsige og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
 • mindst opsige på samme måde, som de er indgået af ham;
 • altid opsige med samme opsigelsesfrist, som virksomheden har aftalt for sig selv.

Forlængelse:

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som har til formål at levere produkter (herunder elektricitet) eller tjenester regelmæssigt, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

I modsætning til det foregående afsnit kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som har til formål at levere dag-, nyheds- og ugeaviser og tidsskrifter regelmæssigt, stiltiende forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med en opsigelsesfrist på højst én måned.

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som har til formål at levere produkter eller tjenester regelmæssigt, må kun stiltiende forlænges for ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige med en opsigelsesfrist på højst én måned. Opsigelsesfristen er højst tre måneder, hvis aftalen har til formål at levere dag-, nyheds- og ugeaviser og tidsskrifter regelmæssigt, men mindre end en gang om måneden.

En aftale med begrænset varighed til regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og tidsskrifter til introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) forlænges ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med en opsigelsesfrist på højst én måned, medmindre rimelighed og retfærdighed modsætter sig opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 15 - Betaling

Medmindre andet er fastsat i aftalen eller supplerende betingelser, skal de af forbrugeren skyldige beløb betales inden for 14 dage efter begyndelsen af fortrydelsesfristen, eller i mangel af en fortrydelsesfrist inden for 14 dage efter indgåelsen af aftalen. I tilfælde af en tjenesteydelsesaftale begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Ved salg af produkter til forbrugere må forbrugeren i generelle betingelser aldrig forpligtes til forudbetaling af mere end 50%. Hvis forudbetaling er aftalt, kan forbrugeren ikke gøre nogen ret gældende med hensyn til udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse, før den aftalte forudbetaling er foretaget.

Forbrugeren har pligt til straks at underrette virksomheden om eventuelle unøjagtigheder i de angivne eller oplyste betalingsoplysninger.

Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i tide, er han, efter at virksomheden har påpeget den sene betaling og har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter udløbet af denne 14-dages periode, skyldig den lovbestemte rente på det skyldige beløb og er virksomheden berettiget til at opkræve de udenretslige inddrivelsesomkostninger, den har afholdt. Disse inddrivelsesomkostninger udgør højst: 15% af udestående beløb op til € 2.500; 10% af de næste € 2.500 og 5% af de næste € 5.000 med et minimum på € 40. Virksomheden kan til fordel for forbrugeren afvige fra nævnte beløb og procentdele.

Artikel 16 - Klageprocedure

Virksomheden har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

Klager over udførelsen af aftalen skal indgives til virksomheden inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, fuldstændigt og klart beskrevet.

Klager, der indgives til virksomheden, besvares inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en længere behandlingstid, vil virksomheden inden for 14 dage svare med en kvittering for modtagelsen og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Forbrugeren skal give virksomheden mindst 4 uger til at løse klagen i gensidig overensstemmelse. Efter denne periode opstår en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

På aftaler mellem virksomheden og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, gælder kun hollandsk lov med udelukkelse af FN's konvention om kontrakter for internationalt salg af varer.

Artikel 18 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Supplerende eller afvigende bestemmelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal være skriftligt fastlagt eller på en sådan måde, at de kan gemmes af forbrugeren på et tilgængeligt varigt medium.

Artikel 19 - Abonnementer

Betaling af abonnementer

Hvis du køber eller abonnerer på et af vores produktabonnementer, accepterer du at betale os de gældende gebyrer og skatter i EUR. Hvis du ikke betaler disse gebyrer og skatter, vil din adgang til abonnementet blive afsluttet. Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at vi for varigheden af dit abonnement: (a) må gemme og fortsætte med at fakturere din betalingsmetode (f.eks. kreditkort) for at forhindre afbrydelse af abonnementet, (b) må beregne de skatter, du skylder, baseret på faktureringsoplysningerne, du giver os ved købet; og (c) vi eller vores tredjeparts betalingsbehandler er autoriseret til at fakturere dig automatisk ca. månedligt via din betalingsmetode, der er registreret hos vores betalingsbehandler, og betalingen vil ikke altid ske på samme dag hver måned. Vi forbeholder os ret til at ændre vores abonnementsplaner eller justere priserne for produkterne eller abonnementerne på enhver måde og til enhver tid efter eget og absolut skøn. Medmindre andet er angivet i disse betingelser, træder prisændringer eller væsentlige ændringer i din abonnementsplan i kraft efter en rimelig meddelelse til dig. Alle abonnementer skal betales i overensstemmelse med de betalingsvilkår, der gælder på det tidspunkt, abonnementet forfalder til betaling. Betaling kan ske med kreditkort eller Paypal. Enhver blokering af din konto af en anden betalingsbehandler er udelukkende dit ansvar. Du forstår og accepterer, at hverken vi eller vores tredjeparts betalingsbehandler har brug for yderligere tilladelse fra dig til automatiske, tilbagevendende abonnementsbetalinger. Kontakt os via info@puregoatcompany.com for at administrere din levering eller betalingsmetode.

Kunde konto

Hvis du endnu ikke har en kundekonto hos Pure Goat Company, anbefaler vi, at du opretter en, så du nemmere kan administrere dit abonnement.

Forlængelse og annullering af abonnementer

Du accepterer, at hvis du køber et abonnement, bliver dit abonnement automatisk forlænget med den abonnementsperiode, der er angivet i dit abonnement, og din betalingsmetode automatisk bliver opkrævet i begyndelsen af hver ny abonnementsperiode for de omkostninger og skatter, der gælder for den periode. For at undgå fremtidige abonnementsomkostninger skal du annullere dit abonnement 7 dage før abonnementsperiodens fornyelsesdato ved at gøre følgende: Gå til www.puregoatcompany og "Log ind" for at gå til din konto. Vælg den ordre, du vil ændre eller annullere. Alle ad hoc køb er endelige. Når en ordre er afsendt, kan annulleringer eller ændringer ikke længere foretages. Hvis du ønsker at supplere din ordre, forbeholder Pure Goat Company sig retten til at behandle hver tilføjelse som en separat ordre. Ønsker du at annullere dit abonnement? Så kan du også sende en mail til info@puregoatcompany.com.

Ingen refusion af abonnementer

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse betingelser, refunderes betalinger for abonnementer på tjenester ikke, og der gives ingen kreditter for delvist brugte perioder.